تبلیغات
ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ - فهرست شاهان ایران

..:: ایرانی,از ایران چه میدانی ؟ ::..

عنوان : فهرست شاهان ایران / موضوع : / نویسنده : Mahdi Ana / زمان : شنبه 5 بهمن 1387 - 03:07 ق.ظ / + / نظرات ()

عهد ایلام :

از زمانی که هنوز معلوم نیست تا 645 قبل از میلاد

معروف ترین ها :

 1. ریم سین
 2. شوترک
 3. ناخون تا
 4. شیل خاکین
 5. شوش ناک
 6. خوم بان کالداش

دوره ماد :

 1. دیااوکو ( 701 ق.م تا 655 ق.م )
 2. فرورتیش ( 605 ق.م )
 3. ایخ توویگو

دوره پارس :

 1. چیشپش
 2. کمبوجیه
 3. کوروش
 4. چیشپش دوم

دوره هخامنشی :

 1. کوروش بزرگ ( 559 ق.م تا 529 ق.م )
 2. کمبوجیه ( 529 ق.م تا 522 ق.م )
 3. بردیای غاصب ( 522 ق.م تا 521 ق.م )
 4. داریوش بزرگ ( 521 ق.م تا 484 ق.م )
 5. خشایارشاه اول ( 486 ق.م تا 465 ق.م )
 6. اردشیر اول ( 464 ق.م تا 424 ق.م )
 7. خشایارشاه دوم ( 45 روز )
 8. اردشیر دوم ( 404 ق.م تا 360 ق.م )
 9. اردشیر سوم ( 360 ق.م تا 338 ق.م )
 10. ارشک (338 ق.م تا 336 ق.م )
 11. داریوش سوم ( 336 ق.م تا 330 ق.م )

اسکندر مقدونی به ایران حمله کرد . . . ( 330 تا 323 )

دوره سلوکی :

 1. سلوکوس ( 312 تا 281 )
 2. آنطیوخوس اول
 3. آنطیوخوس دوم
 4. سلوکوس دوم
 5. سلوکوس سوم
 6. آنطیوخوس سوم
 7. سلوکوس چهارم
 8. آنطیوخوس چهارم
 9. آنطیوخوس پنجم
 10. دمتریوس
 11. دمتریوس دوم
 12. آنطیوخوس ششم

دوره اشکانی :

 1. ارشک ( 256 ق.م تا 253 ق.م )
 2. تیرداد ( 253 ق.م تا 214 ق.م )
 3. اردوان اول (214 ق.م تا 196 ق.م )
 4. فری باپت ( 196 ق.م تا 181 ق.م )
 5. فرهاد اول ( 181 ق.م تا 173 ق.م )
 6. مهرداد اول ( 170 ق.م تا 138 ق.م )
 7. فرهاد دوم ( 138 ق.م تا 125 ق.م )
 8. اردوان دوم ( 125 ق.م تا 124 ق.م )
 9. مهرداد دوم ( بزرگ ) ( 124 ق.م تا 77 ق.م )
 10. سند روک ( 77 ق.م تا 69 ق.م )
 11. فرهاد سوم ( 69 ق.م تا 60 ق.م )
 12. مهرداد سوم ( 60 ق.م تا 56 ق.م )
 13. ارد اول ( 55 ق.م تا 37 ق.م )
 14. فرهاد چهارم ( 27 ق.م تا 1 ق.م )
 15. فرهاد پنجم ( تا سنه دوم میلادی )
 16. ارد دوم ( 2 تا 6 )
 17. وانان اول ( 7 تا 16 )
 18. اردوان سوم ( 16 تا 51 )
 19. بلاش اول ( 51 تا 77 )
 20. خسرو( 107 تا 133 )
 21. بلاش دوم
 22. بلاش سوم
 23. بلاش چهارم ( 191 تا 208 )
 24. بلاش پنجم
 25. اردوان پنجم

دوره ساسانی :

 1. اردشیر ( 211 تا 241 )
 2. شاپور اول ( 241 تا 271 )
 3. هرمزد اول ( 271 تا 272 )
 4. بهرام اول ( 272 تا 275 )
 5. بهرام دوم ( 275 تا 282 )
 6. بهرام سوم ( 282 )
 7. نرسی ( 297 )
 8. هرمزد دوم ( 301 تا 310 )
 9. آذر نرسی ( 310 )
 10. شاپور دوم ( بزرگ ) ( 310 تا 379 )
 11. اردشیر دوم ( نیکوکار) ( 379 تا 382 )
 12. شاپور سوم ( 384 تا 390 )
 13. بهرام چهارم ( 390 تا 399 )
 14. یزدگرد اول ( بزه کار) ( 399 تا 420 )
 15. بهرام پنجم ( گور) ( 420 تا 438 )
 16. یزدگرد دوم ( 438 تا 457 )
 17. هرمزد سوم ( 457 تا 459 )
 18. فیروز اول ( 459 تا 483 )
 19. بلاش ( 483 تا 487 )
 20. قباد اول ( 487 تا 498 )
 21. جاماسب ( 498 تا 501 )
 22. دوباره قباد اول ( 502 تا 530 )
 23. خسرو اول ( انوشیروان ) ( 531 تا 579 )
 24. هرمزد چهارم (579 تا 590 )
 25. خسرو دوم ( پرویز) ( 590 تا 627 )
 26. قباد دوم ( شیرویه )
 27. اردشیر سوم
 28. خسرو سوم
 29. جوانشیر
 30. پوران دخت
 31. گشتاسب بنده
 32. آزرمیدخت
 33. هرمزد پنجم
 34. خسرو چهارم
 35. فیروز دوم
 36. خسرو پنجم
 37. یزگرد سوم

خلفای عربی :

 1. ابوبکر ( 11 هجری قمری تا 13 هجری قمری )
 2. عمر بن الخطاب ( 13 تا 23 )
 3. عثمان بن عفان ( 23 تا 35 )
 4. علی بن ابی طالب ( 35 تا 41 )

اسامی خلفای اموی :

 از 41 هجری قمری تا 132 هجری قمری

 1. معاویه
 2. یزید بن معاویه
 3. معاویه بن یزید
 4. مروان بن الحکم
 5. عبدالملک بن مروان
 6. ولید بن عبدالملک
 7. سلیمان بن عبدالملک
 8. عمر بن عبدالعزیز بن مروان
 9. یزید بن عبدالملک
 10. هشام بن عبدالملک
 11. ولید بن یزید بن عبدالملک
 12. یزید بن ولید بن عبدالملک
 13. ابراهیم بن ولید بن عبدالملک
 14. مروان بن محمّد بن مروان

خلفای عباسی :

 از 132 هجری قمری تا 656 هجری قمری

 1. ابوالعباس سفاح
 2. ابوجعفر عبدالله منصور
 3. محمّد مهدی
 4. موسی هادی
 5. هارون الرشید
 6. محمّد امین
 7. عبدالله مأمون
 8. محمّد معتصم
 9. هارون واثق
 10. جعفر متوکل
 11. محمّد منتصر
 12. احمد مستعین
 13. زبیر معتز
 14. محمّد مهتدی
 15. احمد معتمد
 16. احمد معتضد
 17. علی مکتفی
 18. جعفر مقتدر
 19. عبدالله مرتضی بن المعتز
 20. محمّد قاهر
 21. احمد راضی
 22. ابراهیم متقی
 23. عبدالله مستکفی
 24. فضل مطیع
 25. عبدالکریم طائع
 26. احمد قادر
 27. عبدالله قادر
 28. عبدالله مقتدی
 29. احمد مستظهر
 30. فضل مسترشد
 31. منصور راشد
 32. محمّد مقتفی
 33. یوسف مستنجد
 34. حسن مستضی
 35. احمد ناصر
 36. محمّد ظاهر
 37. منصور مستنصر
 38. عبدالله مستعصم

طاهریان طبرستان :

 1. طاهر بن حسین بن مصعب ( 206 تا 207 )
 2. طلحة بن طاهر ( 207 تا 213 )
 3. عبدالله بن طاهر ( 213 تا 230 )
 4. طاهر بن عبدالله ( 230 تا 248 )
 5. محمّد بن طاهر ( 248 تا 259 )

امرای زیاری :

 1. ابوالحجاج مرداویج بن زیار ( 216 تا 323 )
 2. ابوطاهر وشمگیر بن زیار ( 323 تا 357 )
 3. ظهیرالدوله بهستون پسر وشمگیر ( 357 تا 366 )
 4. شمس المعالی ابوالحسن قابوس برادر بهستون ( 366 تا 403 )
 5. فلک المعالی منوچهر بن قابوس ( 403 تا 423 )
 6. نوشیروان بن منوچهر( فلک المعالی ) ( 423 تا 435 )
 7. جستان بن نوشیروان ( 435 )

دیالمه فارس :

 1. عمادالدوله لبوالحسن علی بن بویه ( 320 تا 338 )
 2. عضدالدوله و تاج الملة ( 338 تا 372 )
 3. شرف الدوله ابوالفارس ( 372 تا 379 )
 4. صمصام الدوله ابوکالیجار مرزبان ( 379 تا 388 )
 5. بهاالدوله ابونصر پسر عضدالدوله ( 388 تا 403 )
 6. سلطان الدوله ابوشجاع ( 403 تا 415 )
 7. عمادالدوله ابوکالیجار مرزبان ( 415 تا 440 )
 8. ملک رحیم ابونصر خسرو فیروز ( 440 تا 447 )

دیالمه عراق ، خوزستان و کرمان :

 1. معزالدوله ابوالحسن احمد بن بویه ( 320 تا 356 )
 2. عزالدوله بختیار ( 356 تا 367 )
 3. عضدالدوله ابوشجاع ( 367 تا 372 )
 4. شرف الدوله ابوالفوارس شیرذیل ( 372 تا 379 )
 5. بهاءالدوله ابونصر ( 379 تا 403 )
 6. سلطان الدوله ابوشجاع ( 403 تا 412 )
 7. مشرف الدوله ابوعلی ( 412 تا 416 )
 8. ابوطاهر جلال الدوله ( 416 تا 435 )
 9. ابوکالیجار مرزبان ( 435 تا 440 )
 10. ملک رحیم پسر ابوکالیجار ( 440 تا 447 )
 11. قوام الدوله ابوالفوارس ( 403 تا 419 فقط کرمان )
 12. ابومنصور فولادستون پسر کالیجار ( فقط کرمان )

دیالمه ری ، اصفهان و همدان :

 1. رکن الدوله ابوعلی حسن بن بویه ( 320 تا 366 )
 2. مؤیدالدوله ابومنصور بویه ( 366 تا 373 )
 3.  فخرالدین ابوالحسن علی پسر رکن الدوله ( 366 تا 387 )
 4. مجدالدوله ابوطالب رستم ( 387 تا 420 فقط ری )
 5. شمس الدوله ابوطاهر ( 387 تا حدود 412 فقط همدان )
 6. سماءالدوله ابوالحسن پسر شمس الدوله ( حدود 412 تا 414 همدان )

دوره صفاریان :

 از 393 تا 427 هجری قمری

 1. ابویوسف یعقوب بن لیث ( 18 سال )
 2. عمرو بن لیث ( برادر یعقوب ) ( 22 سال )
 3. ابوالحسن طاهر بن محمّد بن عمرو بن لیث ( 9 سال )
 4. لیث بن علی بن لیث ( 3 سال )
 5. ابوعلی محمّد بن علی بن لیث ( 1 سال )
 6. ابوجعفر احمد بن محمّد بن خلف ( 41 سال )
 7. ابو احمد خلف بن احمد ( 41 سال )

دوره سامانیان :

 از 279 تا 389 هجری قمری

 1. اسماعیل بن احمد ( 16 سال )
 2. ابونصر احمد بن اسماعیل ( 6 سال  )
 3. ابوالحسن نصر بن احمد ( 30 سال )
 4. ابومحمّد نوح بن نصر ( 14 سال )
 5. ابوالفوارس عبدالملک بن نوح ( 7 سال )
 6. ابوصالح منصور بن نوح ( 16 سال )
 7. ابوالقاسم نوح بن منصور ( 21 سال )
 8. منصور بن نوح ( 2 سال )
 9. ابوالفوارس عبدالملک بن نوح ( از 12 صفر تا 10 ذی القعده 389 )

دوره غزنویان :

 از 351 تا 582 هجری قمری

 1. ابوالقاسم محمود بن سبکتکین ( سلطان محمود غزنوی ) ( 387 تا 421 )
 2. سلطان مسعود بن محمود ( 421 تا 432 )
 3. سلطان مودود بن مسعود ( 432 تا 441 )
 4. سراج الدوله ابوالملوک خسرو ملک بن خسروشاه ( در 598 بقتل رسید )

دوره سلجوقیان :

 از 429 تا 590 هجری قمری

 1. رکن الدوله ابوطالب طغرل بن میکائیل بن سلجوق ( 429 تا 455 )
 2. عضدالدوله ابوشجاع آلب ارسلان محمّد بن جغری ( 455 تا 465 )
 3. معزالدین ابوالفتح ملکشاه حسن بن آلب ارسلان ( 465 تا 485 )
 4. رکن الدین ابوالظفر برکیارق بن ملکشاه ( 485 تا 498 )
 5. غیاث الدین ابوشجاع محمّد بن ملکشاه ( 498 تا 511 )
 6. معزالدین ابوالحارث سنجر احمد بن ملکشاه ( 511 تا 552 )

دوره خوارزمشاهیان :

 از 490 تا 628 هجری قمری

 1. قطب الدین محمّد بن انوشتکین غرجه ( 490 تا 522 )
 2. علاءالدین ابوالمظفر اتسر بن قطب الدین محمّد ( 522 تا 551 )
 3. تاج الدین ابوالفتح ایل ارسلان بن اتسر ( 551 تا 567 )
 4. جلال الدین محمّد شاه بن ایل ارسلان ( 567 تا 568 )
 5. علاءالدین تکشن بن ایل ارسلان ( 568 تا 596 )
 6. سلطان جلال الدین محمّد بن علاءالدین تکش ( 596 تا 617 )
 7. جلال الدین منکبر نی بن علاءالدین محمّد ( 617 تا 628 )

چنگیز و جانشینان او :

 از 616 تا 624 هجری قمری

 • ختا ( چین شمالی ) در دست برادر چنگیز
 • کاشغر تا شهر بلغار ( غازان ) در دست جوجی
 • سرزمین اصلی اجداد چنگیز در دست تولی
 • جبال تارگاتای و اطراف دریاچه آلاگول در دست اوگتای
 • در سال 656 هولاکوخان از مغول بغداد را فتح کرد.

اسامی سلاطین آل مظفر :

 1. امیر مبارزالدین محمّد بن مظفر بن منصور ( 723 تا 760 )
 2. شاه محمود بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 777 )
 3. سلطان عمادالدین احمد بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 795 )
 4. شاه نصرةالدین یحیی بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 795 )
 5. شاه شجاع بن امیر مبارزالدین محمّد ( 760 تا 786 )
 6. سلطان زین العابدین بن شاه شجاع ( 786 تا 790 )
 7. شاه منصور بن شاه مظفر بن امیر مبارزالدین محمّد ( 790 تا 795 )
 • این سلسله را تیمور گورکانی منقرض کرد .

اسامی امرای تیموری :

 1. تیمر لنگ  ( 771 تا 807 )
 2. میرزا خلیل سلطان میرانشاه ب تیمور ( 807 تا 812 )
 3. میرزا شاهرخ بن تیمور ( 807 تا 850 )
 4. میرزا الغ بیک بن شاهرخ ( 850 تا 853 )
 5. میرزا عبداللطیف بن الغ بیک ( 853 تا 854 )
 6. میرزا عبدالله بن ابراهیم بن شاهرخ ( 854 )
 7. میرزا بابر بن میرزا بایسنقر بن شاهرخ ( 852 تا 861 )
 8. ابوسعید بن سلطان محمّد بن میرانشاه ( 855 تا 873 )
 9. سلطان احمد بن ابوسعید ( 873 تا 899 )
 10. سلطان محمود بن ابوسعید ( 809 تا 900 )
 11. سلطان حسین بن بایقرا ( 875 تا 911 )

اسامی امرای قراقویونلو :

 1. قرا یوسف بن قرا محمّد ( 810 تا 823 )
 2. اسکندر بن قرا یوسف ( 823 تا 839 )
 3. جهانشاه بن قرا یوسف ( 839 تا 872 )
 4. حسنعلی میرزا بن جهانشاه ( 872 تا 873 )

اسامی امرای آق قویونلو :

 1. امیر حسن بن علی بن قرا عثمان ( 872 تا 882 )
 2. سلطان خلیل بن امیر حسن ( 882 تا 883 )
 3. یعقوب بیک بن حسن بیک ( 883 تا 896 )
 4. بایسنقر بن یعقوب ( 896 تا 897 )
 5. رستم بن مقتدر بن حسن بیک ( 897 تا 902 )
 6. احمد بن اغورلو محمّد بن حسن بیک ( 902 تا 903 )
 7. الوند بیک بن یوسف بن حسن بیک ( 903 تا 907 )
 8. سلطان مراد بن یعقوب بن حسن بیک ( 903 تا 908 )

دوره صفوی :

 1. شاه اسماعیل ( 905 تا 930 )
 2. شاه طهماسب اول ( 930 تا 984 )
 3. شاه اسماعیل دوم ( 984 تا 985 )
 4. سلطان محمّد خدابنده پسر شاه اسماعیل دوم ( 985 تا 986 )
 5. شاه عباس اول ( 986 تا 1038 )
 6. شاه صفی پسر صفی میرزا پسر شاه عباس اول ( 1038 تا 1052 )
 7. شاه عباس دوم پسر شاه صفی ( 1052 تا 1077 )
 8. شاه سلیمان بن شاه عباس دوم ( 1077 تا 1105 )
 9. شاه سلطان حسین پسر شاه سلیمان ( 1105 تا 1135 )
 10. شاه طهماسب دوم ( 1135 تا 1144 )
 11. شاه عباس سوم ( 1144 تا 1148 )

دوره افشاری :

 1. نادر شاه افشار ( 1148 تا 1160 )
 2. عادلشاه و ابراهیم شاه ( برادر زادگان نادر ) ( 1160 تا 1161 )
 3. شاهرخ شاه ( 1161 تا 1210 )
 4. نادر میرزا ( 1210 تا 1218 )

دوره زندی :

 1. کریم خان ( 1163 تا 1193 )
 2. ابوالفتح خان بن کریم خان ( 1193 )
 3. علیمراد خان ( 1193 ) ( بار اول )
 4. محمّد علیخان پسر کریم خان ( 1193 )
 5. صادق خان برادر کریم خان ( 1193 تا 1196 )
 6. دوباره علیمراد خان ( 1196 تا 1199 )
 7. جعفر خان بن صادق خان ( 1199 تا 1202 )
 8. حمید مراد خان ( 1202 تا 1203 )
 9. لطفعلی خان بن جعفر خان ( 1203 تا 1209 )

دوره قاجاری :

 1. آقامحمّد خان ( 1200 تا 1211 )
 2. فتحعلیشاه ( 1212 تا 1250 )
 3. محمّد شاه ( 1250 تا 1264 )
 4. ناصرالدین شاه ( 1264 تا 1314 )
 5. مظفرالدین شاه ( 1314 تا 1324 )
 6. محمّدعلی شاه ( 1324 تا 1327 )
 7. احمد شاه ( 1327 تا 1343 )

دوره پهلوی :

 1. رضا شاه ( 1300 هجری خورشیدی تا 1320 هـ.خ )
 2. محمّدرضا شاه ( 1320 تا 1357 )

خبرنامه

منوی اصلی

وبلاگ من
پست الكترونیك
تماس با مننویسندگان

Mahdi Ana (197)

آرشیو تاریخی

دی 1388 (2)
اردیبهشت 1388 (1)
فروردین 1388 (1)
اسفند 1387 (18)
بهمن 1387 (66)
دی 1387 (103)
آذر 1387 (54)
فروردین 1387 (3)
دی 0 (3)


موضوعات

سامانیان (1)
شاعر های ایران زمین (8)
ساسانیان (6)
شعر در مورد ایران (1)
اشکانیان (2)
گالری عکس (19)
دانلود فیلم (6)
هخامنشیان (37)
افتخار آفرینان ایران (17)


لینکستان

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید
تخت جمشید
بیستـــــون
iranemajazi
مهرایران
آرشیو موسیقی ایرانیان
افزایش بازدید از وبلاگ شما روزانه 700نفر
تو رو خدا زیر 18 سال كیلیك نكنند
مرکز فیلم
(برترین های دنیا)
مدل لباس -مدل کفش
خلیج فارس جاوید
كسب درامد از اینترنت
AIOS - All In One Site
فناوری اطلاعات و ارتباطات
نرم افزارهای روز


لینک های ویژه

بزرگترین وبلاگ دانلود فیلم و برنامه های جدید (-)


نظر سنجیآمار

بازدیدهای امروز:

بازدیدهای دیروز:

كل بازدیدها:

كل مطالب:

كل نظرات:

ایجاد صفحه:

- ثانیه


صفحات


مطالب قبلی

قطعات تخت جمشید در سراسر دنیا
معنی سین های نوروز
نوروزنامه
قدرت و عظمت سپاه کوروش
نام قدیم شهرها ایران
نگاهی به ارتش ایران در دوره هخامنشی
ایرانیان
شوش؛ یكی از 3 شهر قدیمی جهان
اولین حمام تاریخ
آریو برزن، ژنرال بزرگ تاریخ ایران...
زبان ایرانی کهن
عکس هایی از رضا خان بزرگ
بم
شیخ بهایی
زندگینامه خواجه نصیر الدین طوسی


درباره

Powered by :
MihanBlog.com


Designed by :
SafhePardazan Team

SafhePardazan.com